Oppenheim

 این کتاب الکترونیکی هفت فصل از ترجمه کتاب معروف Signals & Systems نوشته Alen Openheim و َAlen Willsky و Syed Hamid Nawab می باشد. این کتاب به عنوان کتاب مرجع در بسیاری از دانشگاهها تدریس می شود. هفت فصل این کتاب بصورت زیر است: