آخرین آموزش های پایه

Written on 26/11/1396, 15:00 by admin
diff01تعریف تابع: تابع f از مجموعه D (دامنه تابع) به مجموعه ي R (برد تابع) قاعده یا رابطه ای است که به هر عنصر x از مجموعه ی D بنام دامنه، عضو منحصر بفرد...
Written on 22/11/1396, 09:20 by admin
verb-pattern1در زبان انگلیسی اگر فعل دومی پس از فعل اول بیاید فعل دوم بسته به نوع فعل می تواند به سه صورت مصدر با to، مصدر بدون to و ing فرم بیاید. که در اینجا به...
Written on 22/11/1396, 01:30 by admin
ar0علم صرف: این علم به ساختمان کلمه و تغییرات ریشه پرداخته و نوع کلمه را بدون در نظر گرفتن نقش کلمه در جمله مورد بررسی قرار می دهد. معادل تجزیه در ادبیات...
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش الکترونیکی آموزش پایه (ریاضی، فیزیک، زبان و عربی دبیرستان)