تعریف تابع: تابع f از مجموعه D (دامنه تابع) به مجموعه ي R (برد تابع) قاعده یا رابطه ای است که به هر عنصر x از مجموعه ی D بنام دامنه، عضو منحصر بفرد (f(x از مجموعه R بنام برد را نظیر می کند. بعبارت دیگر تابع مجموعه ای از زوج های مرتب است که هیچ یک از دو عصو متمایز آن دارای مولفه های اول مساوی نباشند. تعریف ریاضی تابع را بصورت زیر می توان نوشت:

  \[ x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1)=f(x_2) \] \[ f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2 \]