در زبان انگلیسی اگر فعل دومی پس از فعل اول بیاید فعل دوم بسته به نوع فعل می تواند به سه صورت مصدر با to، مصدر بدون to و ing فرم بیاید. که در اینجا به معرفی انواع این فعل ها و الگوهای مربوط به آنها پرداخته می شود.