علم صرف: این علم به ساختمان کلمه و تغییرات ریشه پرداخته و نوع کلمه را بدون در نظر گرفتن نقش کلمه در جمله مورد بررسی قرار می دهد. معادل تجزیه در ادبیات فارسی است.

علم نحو: این علم به نقش کلمه در جمله می پردازد. معادل ترکیب در ادبیات فارسی است.